ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เมื่อ ‘ความรู้’ และ ’ความคิดสร้างสรรค์’ ได้กลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั่วโลก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงทำหน้าที่เป็นทั้งพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและกระตุ้นความคิดเพื่อ เป็น ‘แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์’ และส่งเสริมให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

TCDC ที่เชื่อมต่อกับ ‘คุณ’ มากขึ้น

ด้วยสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ในย่านถนนเจริญกรุงอันเก่าแก่ TCDC ณ อาคารไปรษณีย์กลาง แวดล้อมไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธุรกิจสร้างสรรค์ที่เปี่ยมศักยภาพ การดำเนินกิจกรรมและการบริการของ TCDC ในวันนี้ ให้ความสำคัญกับการ ‘เชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบ’ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสร้างสรรค์ทุกขนาด ชุมชนดั้งเดิม และหน่วยงานอื่นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับภูมิภาค สู่ระดับย่าน ผลักดัน ‘เจริญกรุง’ ให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

Thailand Creative and Design Center (TCDC)

Knowledge and creativity has become the underlying fundament of the global development. Thailand Creative and Design Center (TCDC) is therefore established as a learning center of design and an intellectual stimulation agency as well as a creative business incubator. It aims to promote business and social development and quality of life by using creativity, which is in part a propeller of Thailand’s creative economy.

Connecting with ‘YOU’ even more

Located in Bangkok’s old town, Charoenkrung Road, TCDC at The Grand Postal Building is surrounded by history, culture, and promising creative businesses. Today TCDC activities and services are committed to ‘more connecting with the local community’, which involves businesses of all sizes, the existing community and other organizations both domestically and internationally. The key aim is to encourage the country development through district and regional integration and push forward Charoenkrung to be learning space as well as to stimulate the development in other districts abreast.

logo